بسم الله الرحمن الرحیم

افرادی که سنجیده سخن می گویند و قبل از هر حرفی آن سخنان را با توجه به موقعیت های زمانی و مکانی که دارند  می سنجند و به اصطلاح سبک و سنگین می کنندآنچه را که می خواهند بگویند.

چون  مدیریت و سازو کار کنترلی در حرف های خود دارند می توانید آنها را  جزء افراد رازدار بحساب آورید و به ایشان در حفظ اسرار خود جساب ویژه ایی باز کنید.

بالعکس افرادی که زیاد و بی حساب و کتاب سخن می گویند و مدیریت واحدی در زبان و آنچه از آن می تراود ندارند طبیعتاً گزینه های خوبی برای رازداری و نگه داشتن اسرار شخصی و سازمانی نخواهند بود.

منبع : هر حرفی از هر دری |نشانه ایی از افراد رازدار
برچسب ها : افراد رازدار